อาจารย์ประจำหลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า

More details
อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา

อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา

More details
อาจารย์วิชยา ริงคะนานนท์

อาจารย์วิชยา ริงคะนานนท์

More details
อาจารย์ ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง

อาจารย์ ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง

More details
อาจารย์ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์

อาจารย์ ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์

More details

ผลงานวิชาการ/วิจัย อาจารย์ประจำหลักสูตร

 2018/2561

1. สถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า และอาภา สธนเสาวภาคย์. ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ. (ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561).วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 

 2017/2560

1.Chonsalasin D., Siridhara S., Ratanavaraha V., Jomnonkwao S., and Watthanaklang D. (2017). A Study of Factors Affecting Intention of Helmet Use: An Application of the Theory of Health Belief Model. Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol 8, No.1 , pp. 26-35.

2.Prajongkha P., Ratanavaraha V., Jomnonkwao S., and Watthanaklang D. (2017). Measurement Model of Service Quality of Sightseeing Bus Tours for Foreign Tourists. Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol 8, No.1 , pp. 36-45.

3.Watthanaklang, D. Ratanavaraha V.(2017). The Development of Guidelines on Promoting Bicycle Use for Tourism in Khao Yai National Park. International Convention on Civil Engineering (ICCE2017) ;  July 20-21, 2017 ; Khao Yai, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, Thailand.

4. Watthanaklang, D. Ratanavaraha V., Jomnonkwao S, Boonyoo T. and Nambulee  W.(2017). The Study of Willingness to Pay for Bicycle Hire Services at Tourist Attractions in Thailand. International Convention on Civil Engineering (ICCE2017) ;  July 20-21, 2017 ; Khao Yai, Pak Chong, Nakhon Ratchasima, Thailand.

 2016/2559

1.Vivian W. Y. Tam, Duangthidar Kotrayothar, and Jianzhuang Xiao. (2016) “Optimal Mix     Approach for Recycled Aggregate Concrete” Concrete in Australia Volume 42, issue 2.

2. Ratanavaraha V., Jomnonkwao S., Khampirat B., Watthanaklang D., and Iamtrakul P. (2016). “The Complex Relationship between School Policy, Service Quality, Satisfaction, and Loyalty for Educational Tour Bus Services: A Multilevel Modeling Approach”. Transport Policy, Vol 45, pp. 116 – 126. (JIF=1.492)

 3. Ratanavaraha V., Jomnonkwao S., Khampirat B., Watthanaklang D., and Iamtrakul P. (2016). “The Complex Relationship between School Policy, Service Quality, Satisfaction, and Loyalty for Educational Tour Bus Services: A Multilevel Modeling Approach”. Transport Policy, Vol 45, pp. 116 – 126. (JIF=1.492

4. Apha Sathonsaowaphak, PongsakJittabut , Worrawut Khuensanthiar, Songkrod Foksanthia  and Chitsanupong Kunto. The study of properties geopolymer mortar containing sugarcane bagasse ash and rice husk ash. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation. “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam.

5.นราพนธ์ พื้นหัวสระ, พงษ์ประภัทร ศรชัย, โสฬส  ภิรมย์กิจ และสถิตย์พงษ์  วงศ์สง่า.การศึกษาการรับกำลังแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนฉาบที่มีส่วนผสมของคอนกรีตเก่าบดละเอียดแทนที่ทราย. (2559), วารสารลำตะคอง ปีที่10 ฉบับที่ 1. มรภ. นครราชสีมา

6.วิชยา ริงคะนานนท์, กาญจน์กรอง สุอังคะ และสนณรงค์ สุอังคะ. (2559) ระยะทางในการเดินทางของผู้หญิงไทยในห้างสรรพสินค้า. กรุงเทพ ฯ : การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 4.

 

 2015/2558

1.Vivian W. Y. Tam,  Duangthidar Kotrayothar and Jianzhuang Xiao (2015). “Long-term Deformation Behaviour of Recycled Aggregate Concrete” Construction Building and Materials, Volume 100 Number 15, December 2015, Pages 262–272

2.วิชยา ริงคะนานนท์, กาญจน์กรอง สุอังคะ และสนณรงค์ สุอังคะ. (2558) ระยะทางในการเดินทางของคนไทยในห้างสรรพสินค้า. กรุงเทพ ฯ : สสส.

 2014/2557

1. Chotetanorm C., Chindaprasirt P., Sata V., Boonserm K., Rukzon S. Sathonsaowaphak a", Homwuttiwong S., and Manasri T. The effect of nano silica on compressive strength, sorptivity and ultrasonic pluse velocity of mortar containing  bottom ash. The 6th International Conferrence on Science , Technology and Innovation for Sustainable Well -Being (STISWB VI 2014) August 28-30,2014. Apsara Angkor Resort & Conferrence , Siem Reap , Kingdom of Cambodia

2. Chaisiri Luangnaem, Apha Sathonsaowaphak, Onlamee Kamon-in and Kedsarin Pimraksa. Development of Engobe Samples for Dan Kwian Ceramic. Key Engineering Materials. 608 (2014) 325-330

3.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของปูนฉาบที่ผสมมวลรวมละเอียดจากเศษคอนกรีตเก่า (The Study of Properties of Plastering Mortar Mixed by Using Recycled Concrete as Fine Aggregate. (2557). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

4. วชิระ เทพสุนันพิราลัย, รัฐพงษ์ แก่นงาม, กิตติศักดิ์ และสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า (2557) .การศึกษาการรับกำลังของแผ่นเฟอร์โรซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติและเถ้าลอย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 11 – 12 กันยายนพ.ศ. 2557 ณ ศูนย์กลางมทร.อีสานครั้งที่ 5, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมลคลอีสาน.

 2013/2556

1. Vivian W. Y. Tam, Olivia Mirza, Sepani Senaratne, Won-Hee Kang and Duangthidar Kotrayothar (2013), Recycled Aggregate Concrete: Strength Development and Future Perspectives on Steel Fibers and Cost-benefit Analysis in Proceedinggs of the Seventh International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-VII)“Challenges in Innovation, Integration and Collaboration in Construction & Engineering”December 19-21, 2013, Bangkok, Thailand

2.Chaisiri Luangnaem, Apha Sathonsaowaphak, Onlamee Kamon-in and Kedsarin Pimraksa.  Development of Engobe Mixtures for Dan Kwian Ceramic Body. in International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA2013). 11 - 13 September 2013

3.โชคชัย ทั่วประโคน, วราพงษ์  โพธิ์แก้ว, วันชนะ  ผ่านสำแดง, ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย์ และ ศราวุฒิ  ใจอดทน.(2556) การประยุกต์งานเขียนแบบ 3 มิติ ในงานก่อสร้าง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  เพื่อสร้างภาพเสมือนจริง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18. วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556. โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

4. Ratanavaraha V.,Watthanakalng D., The effectiveness of temporary traffic calming devices on reducing speeds of traffic flow in school zones.Indian Journal of Science and Technology, Vol 6(5).May 2013.

5. Ratanavaraha V.,Watthanakalng D.,Road Safety Audit: Identification of Bus Hazardous Location in Thailand .Indian Journal of Science and Technology,Vol 6(8).August 2013

 2012/2555

1.Deformation Properties of Recycled Aggregate in Proceedings of the Fourth KKU International Engineering Conference 2012 “KKU-IENC2012 Driving Together Towards ASEAN Economic Community”. 2012. Khon Kaen, Thailand, 10-12 May 2012, pp.22-27.

2.Apha Sathonsaowaphak,  Prinya Chindaprasirt,  Duangthidar Kotrayothar. Sulfate Attack of mortar containing high volume of pozzolanic materials. In The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, May 10-12, 2012. 5 pages

3. Duangthidar Kotrayothar, Vivian Tam, Apha Sathonsaowaphak. Deformation Properties of Recycled Aggregate Concrete. In The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) “Driving together towards ASEAN Economic Community” Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, May 10-12, 2012. 3 pages

4.Vanchai Sata, ,Apha Sathonsaowaphak, ,Prinya Chindaprasirt. Resistance of lignite bottom ash geopolymer mortar to sulfate and sulfuric acid attack. Cement & Concrete Composites. 34 May (2012) 700–708.

5. ชัยชาญ โชติถนอม ปริญญา จินดาประเสริฐ สำเริง รักซ้อน และ อาภา สธนเสาวภาคย์.(2555) ความสามารถต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมที่ฝังไว้ในจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าหนัก. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8; 22-24 ตุลาคม 2555 : โรงแรม อมารี    ออคิดพัทยา    จ.ชลบุรี: 2555. หน้า MAT181-MAT 185

6. สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า อัศนัย ทาเภา เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และอลงกรณ์ ละม่อม. การประยุกต์ใช้ฮิลไคลมิงอัลกอริทึมเพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต, 2555, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2

7. วิชยา ริงคะนานนท์, ฉัตรดนัย เลือดสกุล และรัฐพล ภู่บุบผาพันธ์.  (2555). แบบจำลองการตัดสินใจการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา. ชลบุรี: การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8.

 2011/2554

1.Tam, W. Y. Vivian and Kotrayothar, D. (2011), “Physical and mechanical properties of recycled aggregate concrete: an Australian study”, Concrete 2011 Conference Building a Sustainable Future, Concrete Institute of Australia, 12-14 October 2011, Perth, Australia. Paper 5.2.

2.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์. ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดสำหรับกำลังอัดเทียบเท่าของคอนกรีตทั่วไป ด้วยฮิลไคลมิงอัลกอริทึม, 2554, การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16.

3.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, อลงกรณ์ ละม่อม และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์.ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกัน สำหรับกำลังอัดสูงสุดของคอนกรีตทั่วไป, 2553 การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 


 

 

 

Design by JoomlaSaver